logo


ÇALIŞANLARA ÇEŞİTLİ ADLARLA YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA PRİMİ, İŞSİZLİK SİGORTASI, GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ
Ödemenin Türü S.S.K. İşsizlik Sigortası Gelir Vergisi Damga Vergisi Açıklamalar
Asıl Ücret X X X X
Fazla Mesai Ücreti X X X X
Yıllık İzin Ücreti X X X X İş kazaları ile meslek hastalıkları primi kesilmez
Hizmet akdinin feshinden sonra ödenen yıllık izin ücreti X X X X
Geçici işgörmezlik ödeneği alan sigortalıya,istirahatli bulunduğu süre için işveren tarafından rızaen veya toplu sözleşme gereği yapılan fark veya tam ücretler X X X X
Hafta tatili,Ulusal Bayram ve genel tatil günleri için hesaplanan ücretler X X X X
Zaman birimine göre ücret X X X X
İşbirimi esasına göre ücret (Akort ücret) X X X X
Götürü Ücret X X X X
Kardan hisse şeklinde ödenen ücret (Kardan pay alma) X X X X Hizmetini işverene kardan hisse alarak tahsis eden sigortalıta ödenen kar payının, kar/zarar ortaklığı ile ilgisi yoltur.
Komisyon ücreti X X X X
Yüzde ücreti X X X X Satışlardan alınan yüzde, garsonlara ödenen yüzde
İdare ve kaza mercilerince verilen karar gereği geçmiş sürelere ait ücret,fazla mesai ödemeleri X X X X
Toplu iş sözleşmesi gereği geçmiş sürelere ait ücret,fazla mesai X X X X
İkramiyeler X X X
Primler (Her türlü) X X X
Bayram parası harçlığı X X X
Yol parası X X X
İzin parası harçlığı X X X
Kardan verilen ikramiye X X X
Kıdem teşvik primi X X X
Yakacak parası X X X Ayni yardımlar, nakit (para) olarak verilirse SSK primine tabidir.
Yönetim kurulu ücretleri X X X Yönetim kurulu ücreti alanların sigortalılık durumları varsa SSK primine tabidir.
Askerlik yardımı X X X
Sakatlık,hastalık nedeniyle verilen tazminatlar X GVK Md.25/1 kapsamında (İş Kanunu, SSK Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi gereği veriliyorsa.
Eleman teminindeki güçlük zammı X X X
Kıdem zammı X X X
İş Yasası kapsamı dışındaki ücretli izinler X X X Gerek toplu sözleşme greği gerekse ferdi sözleşme sonucu öngörülen, İş Yasası kapsamı dışındaki ücretli izinler tüm sigorta kollarına tabi olarak SSK primine tabidir.
İdare ve kaza mercilerince verilen karar gereği geçmiş sürelere ait prim,ikramiye X X X
Toplu iş sözleşmesi gereği geçmiş sürelere ait prim,ikramiye X X X
Yıpranma tazminatı X X X
Sünnet yardımı X X X
Yılbaşı parası X X X
Öğrenim ve dinlenme yardımı X X X
Kreş ücreti X X X
Makam tazminatı veya temsil ödeneği X X X
İmza sorumluluğu tazminatı X X X
İş riski zammı X X X
Jübile ikramiyesi X X X
Seyyar görev tazminatı X X X
Mali sorumluluk ödeneği X X X
Özel hizmet tazminatı X X X
Eğitim ödeneği X X X 2377 sayılı “Öğretmenlere, Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Yasa”nın 2.maddesi uyarınca sigortalı öğretmenlere ödenen para.
Lojman giderleri (GVK. 23/9) GVK Mad.23/9 kapsamında olanlar
İşçi tedavi giderleri (GVK. 40/2) GVK Mad.40/2 kapsamında olanlar
Yemek parası (GVK.23/8) GVK Mad.23/8 kapsamında olanlar
Ayakkabı parası X X
Elbise dikiş parası X X
Yollu (Harcırah) (GVK. 24/2) X X İşveren tarafından sigortalının geçici görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerinin değiştirilmesi nedeniyle verilen ve yolluk kavramına giren ödemeler.(6245 sayılı Harcırah Yasası ile memurlara tanınan haklar esas alınacaktır.) (GVK Mad.24/2 kapsamında)
Çocuk parası (GVK. 25/4) X X GVK Mad.25/4 kapsamında olanlar
Aile yardımı X X
Ölüm,doğum,evlenme yardımı X
Kıdem tazminatı X
İhbar tazminatı X X İhbar tazminatı sigortalıya çalıştırılarak ödenirse prime tabidir. İhbar öneline riayet edilmeksizin hizmet akdinin feshi sonucu çalıştırılmadan ödenmesi durumunda prime tabi değildir.
Avans olarak ödenen ücret X
Ayni yardımlar X X
Kasa tazminatı X X
Ek tazminat X X Olağanüstü Hal Bölge Valiliği’nin yetkisi kapsamında bulunan illerde çalışan elemanlara yapılan ödeme.
Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiyeler X GVK Mad.23/7 kapsamında olanlar.
Kursiyerlere ödenen cep harçlığı X
Hakkı huzurlar (Toplantı parası) X X Hakkı huzur alanların sigortalılık durumları varsa prime tabidir.
Şirket murakıpları (Denetici ücretleri) X X Denetçilerin sigortalılık durumları varsa prime tabidir.
6772 sayılı Yasa gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenen ikramiyeler X X 6772 sayılı “Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Yasa”ya istinaden Kamu kesiminde çalışan işçilere yılda iki aylık tutarında ikramiye ödenir. Bu ikramiyelerden biri, bu Yasa’ya istinaden ödendiğinden prime tabi değildir. İkinci ikramiye Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenirse, bu ikramiye de prime tabi olmayıp, Yönetim Kurulu Kararı veya toplu sözleşme gereği ödenirse prime tabidir. Bu iki ikramiyenin haricinde ayrıca toplu sözleşme gereği ödenen üçüncü ve dördüncü ilramiyeler prime tabidir.